Een šŸ-zondere dag bij Facilicom

Wist je dat bijen een cruciale rol spelen bij de bestuiving van bloemen en planten? Ze zijn essentieel voor de vorming van zaden en vruchten die op hun beurt de wereld voeden. Zonder bijen zouden we met een lege winkelkar staan. Daarom hebben we onlangs op het dak van onze vestiging in Antwerpen een eigen bijenkolonie geĆÆntroduceerd.

In samenwerking met Nectarist hebben we voor het eerst twee bijenkasten geplaatst waar een bijenkolonie van meer dan 7.000 bijen is gehuisvest. Dit zorgt niet alleen voor extra bedrijvigheid op de werkplaats, maar ook voor meer gezoem in de buurt.

Bijen Facilicom

Waarom zijn bijen zo belangrijk voor ons? 

Samen dragen ze jaarlijks voor meer dan 250 miljoen euro bij aan de economie. Vooral in de fruitteelt is bestuiving essentieel voor de overleving van vele soorten fruit. Daarnaast spelen bijen een belangrijke rol bij het behoud van biodiversiteit. Het is daarom noodzakelijk om een diversiteit aan bijensoorten te behouden.

In Vlaanderen zijn er meer dan 400 verschillende bijensoorten waaronder hommels, honingbijen en wilde bijen. De wilde bijen zijn solitair, zoals metselbijen en zandbijen, en leven in kleine kolonies. De afgelopen jaren is hun aantal sterk afgenomen als gevolg van een gebrek aan nectar- en stuifmeelbronnen, maar ook door pesticiden, klimaatverandering en ziektes.

Bijtjes

Zowel ecologische als maatschappelijke impact

Nectarist werkt samen met verschillende maatwerkbedrijven om de bijenkasten voor te bereiden en de honing te oogsten. Zo worden de bijenkasten geschilderd bij het maatwerkbedrijf MAAAT en wordt de honing geoogst met de mensen van bioboerderij De Loods. Op deze manier creĆ«ren we samen met hen zowel een ecologische als maatschappelijke impact!