Do's & Don'ts tijdens een interventie

Respectvol omgaan met elkaar is altijd belangrijk. Helaas ervaren bewakingsagenten soms het tegenovergestelde. Dit komt doordat we vaak niet op de hoogte zijn van wat wel en niet mag tijdens een interventie. Wederzijds respect ontstaat als er duidelijkheid is en duidelijkheid ontstaat als je weet wat je rechten en plichten zijn. De overheidsdienst BeSafe, die bijdraagt tot het bevorderen van de veiligheid van de burgers, heeft enkele vragen en antwoorden opgelijst. 

Vragen en antwoorden

 

 1. « Ik ga op een avond uit met een paar vrienden en we komen aan bij de ingang van een bekende nachtclub. De bewakingsagent liet mijn vrienden binnen maar weigerde mij binnen te laten. Hij maakt me duidelijk dat het etablissement een heteroseksuele plaats betreft en er voor “homo’s” speciale plaatsen bestaan.  Kan hij mij de toegang weigeren op deze basis? »

 

Bewakingsagenten mogen de toegang tot een plaats niet weigeren of verhinderen op grond van directe of indirecte discriminatie.  In dergelijke gevallen raden wij u aan klacht neer te leggen bij het Interfederaal Gelijkekansencentrum (UNIA), de politie en onze diensten. Elke vaststelling tot inbreuk op deze bepaling zal worden bestraft met administratieve en/of strafrechtelijke sancties.

 

 1. “Ik ga regelmatig naar het postkantoor en ik merk dat de bewakingsagent die de toegang controleert, zijn identificatiekaart altijd ondersteboven draagt. Is dit wettelijk toegestaan?”

Nee, bij het uitvoeren van bewakingsactiviteiten moet een bewakingsagent zijn identificatiekaart duidelijk leesbaar dragen. Bovendien dient een bewakingsagent deze identificatiekaart te tonen indien een persoon dit vraagt.

Elke vaststelling van inbreuk op deze bepaling wordt bestraft met een administratieve sanctie. Mogelijkse sancties inzake zijn:

 • Een waarschuwing;
 • Een minnelijke schikking (bedraagt 30% van het bedrag van de administratieve geldboete zonder evenwel lager te zijn dan 100 euro);
 • Een administratieve geldboete (100 euro tot 25.000 euro met dien verstande dat het bedrag van de administratieve geldboete wordt vastgesteld volgens de boetevorken die gelden voor de vastgestelde inbreuken).

 

 1. “Ik ga naar een festival. Om toegang te krijgen tot de plaats, onderwerp ik me vrijwillig aan de controle van goederen uitgevoerd door een bewakingsagent. Bij de ingang fouilleert hij mijn zakken en steekt zijn handen erin om alles eruit te halen. Hij steekt ook zijn handen in mijn rugzak en haalt er alle voorwerpen uit. Ik moet vermelden dat ik een vrouw ben terwijl de agent die mij controleert een man is. Heeft hij onder deze omstandigheden het recht om zo'n uitgebreide controle uit te voeren? »

Nee.  Bewakingsagenten kunnen bij de uitoefening van hun bewakingsactiviteiten wel toegangscontrole uitvoeren in bepaalde omstandigheden.  Op een festival gelden volgende specifieke voorwaarden:

 • Het enige doel bestaat eruit na te gaan of een persoon wapens of gevaarlijke voorwerpen bij zich draagt waarvan het binnenbrengen het goede verloop van het evenement kan verstoren of de veiligheid van de aanwezigen in het gedrang kan brengen.  Elk ander doel (vb. controleren of een persoon eigen voedsel/drank meeheeft) is verboden;
 • Het gaat om een visuele controle van de bagage en haar inhoud.  De bewakingsagent kan met andere woorden enkel visueel controleren en niet zelf met de handen de bagage aftasten of legen.  De bewakingsagent kan wel vragen aan de gecontroleerde persoon om zijn bagage te legen.  Deze visuele controle kan gebeuren door een bewakingsagent van een ander geslacht dan de gecontroleerde persoon;
 • De visuele controle kan gepaard gaan met een oppervlakkige betasting van de kledij.  In dit geval zal de agent de omtrekt (de buitenkant) van de kleding aftasten om zich ervan te vergewissen dat de persoon geen wapen of gevaarlijk voorwerp verbergt.  In geen geval mag hij zijn handen in de kledijzakken van de persoon steken. Indien zij de aanwezigheid van een ongewoon voorwerp, bijvoorbeeld in grootte of vorm, opmerken, moeten zij de persoon vragen het voorwerp te tonen.  Bovendien kan deze oppervlakkige betasting enkel worden uitgevoerd door bewakingsagenten van hetzelfde geslacht als de gecontroleerde persoon.

Elke vaststelling van inbreuk op deze bepaling wordt bestraft met een administratieve sanctie. Mogelijkse sancties inzake zijn:

 • Een waarschuwing;
 • Een minnelijke schikking (bedraagt 30% van het bedrag van de administratieve geldboete zonder evenwel lager te zijn dan 100 euro);
 • Een administratieve geldboete (100 euro tot 25.000 euro met dien verstande dat het bedrag van de administratieve geldboete wordt vastgesteld volgens de boetevorken die gelden voor de vastgestelde inbreuken)

 

 1. « Wie mag mijn goederen controleren bij het verlaten van een winkel »?

Enkel een bewakingsagent kan de goederen controleren die een klant bij zich draagt bij het verlaten van een winkelruimte, teneinde vast te stellen of goederen uit een winkel zijn ontvreemd.

Om vast te stellen of goederen uit de winkel zijn gestolen, mag de bewakingsagent de goederen die de klant bij het verlaten van de winkel bij zich draagt, alleen controleren als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

 • bij de ingang tot de winkelruimte wordt de mogelijke uitgangscontrole aangekondigd op een door de minister van Binnenlandse Zaken vastgestelde wijze;
 • de controle kan alleen bij de uitgang worden verricht en nadat, voorafgaand aan de uitvoering ervan,  u vermoedt dat de klant de plaats van betaling is voorbijgegaan zonder te hebben betaald voor bepaalde goederen die hij bij zich heeft. Een voorafgaande observatie van de betrokken klant door de bewakingsagent of een waarschuwingssignaal van een detectieapparaat bij de uitgang van de winkel zijn voldoende elementen om dit vermoeden te staven;
 • de controle bestaat uitsluitend uit de verificatie van de goederen die vrijwillig door de betrokkene worden voorgelegd en die zich op zijn persoon of in zijn handbagage bevinden, en, in voorkomend geval, een vergelijking met het betalingsbewijs.
 • U bent houder van een identificatiekaart en van het "algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent" en het "bekwaamheidsattest bewakingsagent - winkelinspecteur".

Elke vaststelling van inbreuk op deze bepaling wordt bestraft met een administratieve sanctie. Mogelijkse sancties inzake zijn:

 • Een waarschuwing;
 • Een minnelijke schikking (bedraagt 30% van het bedrag van de administratieve geldboete zonder evenwel lager te zijn dan 100 euro);
 • Een administratieve geldboete (100 euro tot 25.000 euro met dien verstande dat het bedrag van de administratieve geldboete wordt vastgesteld volgens de boetevorken die gelden voor de vastgestelde inbreuken).

 

 1. Ik heb een afspraak in een bedrijf voor een gesprek. De bewakingsagent bij de ingang vraagt ​​mij om hem mijn identiteitskaart te tonen om toegang tot de plaats te krijgen. Kan een bewakingsagent mijn identiteitskaart opvragen?

Ja, bewakingsagenten kunnen de identiteit controleren bij de toegang tot niet voor het publiek toegankelijke plaatsen. In hoofdzaak gaat het dan om de plaatsen waar de toegang enkel voorzien is voor werknemers, beheerders of specifieke genodigden tot die plaats. Ze mogen ook identiteitscontroles doen bij de toegang tot de speelzalen van kansspelinrichtingen.

Ze mogen dan vragen dat er een identiteitsdocument (identiteitskaart, rijbewijs, ...) wordt voorgelegd. Zodra ze de identiteit gecontroleerd hebben, moeten ze het identiteitsdocument teruggeven. Zij mogen nooit identiteitsdocumenten kopiëren, inhouden of bewaren.

Elke vaststelling van inbreuk op deze bepaling wordt bestraft met een administratieve sanctie. Mogelijkse sancties inzake zijn:

 • Een waarschuwing;
 • Een minnelijke schikking (bedraagt 30% van het bedrag van de administratieve geldboete zonder evenwel lager te zijn dan 100 euro);
 • Een administratieve geldboete (100 euro tot 25.000 euro met dien verstande dat het bedrag van de administratieve geldboete wordt vastgesteld volgens de boetevorken die gelden voor de vastgestelde inbreuken).
 

Wil je meer informatie over onze veiligheidsdiensten?